Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Hoe goed/slecht wordt ons pensioen beheerd?

Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld. Dat hoor je vaak zeggen. Per hoofd van de bevolking zit er €100.000 in onze pensioenpot. Er zit genoeg geld in de pot om een kind dat NU geboren wordt en een levensverwachting heeft van 100 jaar, in zijn gehele pensioen te voorzien. En toch wordt er gekort op de pensioenen. Hoe zit dat?

Kritieken op het nederlandse pensioenstelsel/pensioenbeheer

Niet iedereen vindt dat onze pensioenen goed worden beheerd. Eerst wil ik de kritieken op een rijtje zetten, daarna wil ik de kritieken op juistheid proberen te toetsen.

 • De pensioenen zijn hun onafhankelijk van de politiek kwijt.
  Maar intussen heeft de politiek via de DNB een flinke vinger in de pap.
  • De pensioenfondsen beleggen in staatsobligaties van financieel zwakke europese landen waarvan je weet dat het rendement slechts is en de veiligheid onvoldoende geborgd is. Een weldenkende belegger doet dat niet. Het feit dat pensioenfondsen op deze manier belegd, wijst op staatsinvloed.
  • Wie benoemt de bestuurders van de pensioenfondsen? Bij APG werd Gerard van Olphen benoemd door de raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V.
 • Er wordt onterecht gekort op de pensioenen.
  De post Technische reserves op de balans van de pensioenfondsen is veel te hoog / de momenteel gehanteerde rekenrente is te hoog. (De hoogte van de Technische Reseves en de hoogte van de rekenrente hangen met elkaar samen: verhoog je de Technische reserves, dan moet ook de rekenrente omhoog. Dat leidt tot het korten op de pensioenen.
 • Pensioenfondsbestuurders verdienen meer dan de Balkende-norm (€187000). Bron 1: https://www.ad.nl/politiek/pensioengraaier-moet-van-sp-aan-balkenendenorm~aa9e40ef/) Bron 2: https://www.vvponline.nl/artikelen/pensioenbestuurders-verdienen-beter
 • De pensioenenfondsen laten hun geld beleggen door Amerikaanse banken die wel erg veel winst afromen.
  • Hoe beleggen de pensioenen hun geld?
  • Wie voert dat uit?
  • Wat kosten de uitvoerders?
 • De DNB gaat de pensioenfondsen dwingen om te investeren in zwakke slecht renderende staatsobligaties

Het allereerste eerste pensioenfonds, geheel vrij van politieke invloed, werd in 1881 opgericht de gebroeders Stork voor hun werknemers.

Hoeveel geld zit er in onze pensioenpot?

Bron: https://www.pensioenfondsrecreatie.nl/vrij/pensioenpot#:~:text=De%20pensioenpot%20van%20Nederland%20is,%E2%82%AC%201.300.000.000.000!
In de pensioenpot zit nu 1.300 miljard euro . Dat is € 1.300.000.000.000. Als je bedenkt dat we nu 17 miljoen inwoners hebben, beschikken we over € 76.500 per inwoner.

 

Wat is een pensioen?

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioen

Pensioen is een inkomensverzekering, waarmee een (gezins)inkomen wordt verzekerd voor wanneer dat wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. De volgende soorten pensioen kunnen onder andere worden onderscheiden:

 • (Levenslang) ouderdomspensioen: voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd. Afgeleiden hiervan zijn (in Nederland) bijvoorbeeld het prepensioen, vroegpensioen, tijdelijk overbruggingspensioen en het 40-deelnemingsjarenpensioen.
 • Nabestaandenpensioen: een uitkering aan achterblijvende partners en wezen. Op grond van de Algemene nabestaandenwet (eerste pijler), (levenslang) partnerpensioen en wezenpensioen (tweede pijler) of een individuele voorziening (derde pijler). Afgeleide hiervan zijn (in Nederland) bijvoorbeeld het tijdelijk nabestaandenoverbruggingspensioen en de anw-hiaatverzekering.
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen: voor als men niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid (ook 'invaliditeitspensioen' genoemd).

Vaak worden deze risico-oorzaken gedekt in een pensioenregeling. Daarnaast kunnen pensioenregelingen bepalingen bevatten voor pensioenopbouw in speciale gevallen, zoals onbetaald verlof, demotie, militaire dienstplicht, zwangerschap en kortstondige werkloosheid.

Het doel van het hebben van pensioen: als je oud wordt, stop je met werken. Dan ontvang je dus geen salaris meer. Maar je wilt natuurlijk wel graag je levensstandaard op peil houden. De rekenrente moet als doel hebben: het in stand houden van de levensstandaard van de huidige werkenden nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd passeren. Inflatie

De geschiedenis van ons pensioenstelsel

Pensioenfondsen in Nederland zijn ontstaan aan het einde van de 19e eeuw. Het eerste Nederlandse bedrijfstakpensioenfonds werd opgericht in 1917 voor werknemers in de zuivelindustrie.

Pensioen wordt opgebouwd bij pensioenuitvoerders, in Nederland zijn dit pensioenfondsen, pensioenverzekeraars (dit zijn meestal gewone verzekeraars die ook pensioen aanbieden) en premiepensioeninstellingen, waaraan de werkgever, de werknemer, of werkgever en werknemer beiden premie betalen. In het algemeen betaalt de werknemer 1/3 van de premie en de werkgever 2/3 maar die percentages kunnen per fonds, verzekeraar of werkgever verschillen. De opgespaarde pensioenpremie zorgt te zijner tijd voor het zogenoemde pensioenkapitaal waaruit het pensioen uiteindelijk wordt betaald. Gedurende de opbouwperiode spreekt men van pensioenreserve. De pensioenopbouw is belastingvrij, in die zin dat het opgebouwde kapitaal niet in box 3 van het Nederlands belastingstelsel wordt belast. De uitkeringen zijn daarentegen belast.

De Pensioenwet verbiedt iedere handeling waardoor pensioenaanspraken of pensioenrechten hun pensioenbestemming verliezen. De Pensioenwet staat slechts in een beperkt aantal situaties toe dat de pensioenreserve wordt overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder (pensioenfonds of pensioenverzekeraar), onder andere bij verandering van baan, bij het bereiken van de pensioendatum en bij wijziging van pensioenuitvoerder. Op die manier kan pensioenbreuk in veel gevallen worden voorkomen. In andere landen is dat lang niet altijd het geval. Voor internationale waardeoverdracht gelden tal van barrières, waardoor een succesvolle overdracht vaak niet mogelijk is. De Europese Unie wil hiervoor mogelijkheden scheppen.

Pensioenfederatie (bron: www.pensioenfederatie.nl)

De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigt namens 197 pensioenfondsen de belangen van:

 • 5,8 miljoen deelnemers
 • 3,4 miljoen gepensioneerden
 • 10 miljoen gewezen deelnemers

Het overgrote deel van alle werkenden is aangesloten bij een collectief pensioenfonds.

De pensioenfondsen van de Pensioenfederatie beheren samen circa 1320 miljard euro. (Cijfers per 31-12-2018)

 

Technische voorzieningen

Balans DNB

Bron afbeelding: cafe Weltsmertz, de cijfers zelf komen direct van de DNB

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Technische_voorzieningen:

De technische voorzieningen bij een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds is het vermogen dat naar verwachting nodig is om alle lopende verzekeringsverplichtingen te kunnen dekken. Doorgaans vormen de technische voorzieningen verreweg de belangrijkste passiefpost op de balans van een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds.

De technische voorzieningen worden berekend op basis van veronderstellingen met betrekking tot de toekomst. Het gaat dan over bijvoorbeeld de beleggingsopbrengsten (rente, inflatie), de overlijdenskansen (vergrijzing, medische ontwikkeling), de schadefrequentie en de schadeomvang (met afhankelijk van het soort verzekering allerlei ontwikkelingen). De technische voorzieningen moeten verder voldoende veilig of "prudent" worden vastgesteld, omdat verzekerden ervan uit moeten kunnen gaan dat hun rechten, die soms in de verre toekomst liggen, ook worden nagekomen. Dit staat ook in de wet, de Wet op het financieel toezicht.

Bron https://www.toezicht.dnb.nl/2/6/50-234100.jsp:

De technische voorzieningen worden op grond van de Pensioenwet berekend op basis van verwachte toekomstige kasstromen die voortvloeien uit de opgebouwde onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Van de verwachte kasstromen wordt de contante waarde berekend. Dit contant maken moet op grond van de Pensioenwet op basis van marktwaardering worden gedaan. Daarbij moet op grond van de wet worden gewerkt met:

Dus als ik het goed begrijp, beïnvloed de DNB de hoogte van de Technische Voorzieningen door het voorspellen (marktwaardering) van de rekenrente/RTS. Een voorspelling die door de Pensioenfondsen dient te worden gevolgd. Dus als Lakeman beweert dat de DNB de cijfers voor de Technische Voorzieningen vervalst, dan is de rekenrente het middel waarmee de DNB die vervalsing rechtvaardigd. Hoe kan ik zien of de DNB de rekenrente correct vast stelt?

Hoe wordt de rekenrente/RTS berekend?

 

Bron: video hieronder! Volgens kriticasters als de heer Pieter Lakeman, is de post Technische Voorzieningen in 2018 veel te hoog. Hij signaleert dat de gezamelijke pensioenpot in 10 jaar tijd verdubbelde en dat tegelijk ook de post Technische Voorzieningen in 10 jaar tijd werd verdubbeld. En dat laatste wordt door de heer Lakeman bestempeld als "apekool",  "onwaar" en "vervalsing van de balans". De Technische Voorzieningen bedragen in 2018 2x de werkelijke waarde. Door de Technische Voorzieningen te verhogen verschafte de DNB zichzelf een middel om de toegenomen reserves "weg te rekenen". Door het wegrekenen van de toegenomen reserves verlaagt het balansoverschot van 808367 miljard (het werkelijke balansoverschot) naar slechts 159686 miljard. Het balansoverschot is dus rekenkundig terug gebracht tot slechts 20% van de werkelijke waarde. Zoals in de video wordt gezegd: "In werkelijkheid klotst het geld bij de pensioenfondsen tegen te plinten".

Rekenrente en constantmakingsfactor

Pieter Lakerman legt eerst uit wat rekenrente is. Hij gebruikt daarbij de twee woorden: rekenrente en contantmakingsfactor door elkaar. Rekenrente en constantmakingsfactor zijn allebei rentes. De rekenrente is de rente waarmee vooruit wordt gerekend. De constantmakingsfactor is de rente waarmee vanuit de toekomst terug wordt gerekend naar nu. Maar helaas kan niemand precies voorspellen hoe rentes zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Beide rentes zijn dus aannames. Rekenrente is de rente die de contantmakingsfactor waarmee de toekomstige uitkeringsverplichtingen ‘contant’ worden gemaakt. Ik weet nog steeds niet zeker of rekenrente en constantmakingsfactor synoniemen zijn of niet.

De contantmakingsfactor oftewel 'Contante Waarde', CW oftewel "Actuele Waarde", AW

CW en AW zijn synoniemen voor de contantmakingsfactor. De pensioenfondsen kunnen op basis van te verwachten leeftijden en van pensioengerechtigde leeftijden redelijk voorspellen hoeveel pensioengeld zij in de toekomst moeten gaan uitbetalen. De contantmakingsfactor is de omrekenfactor waarmee een pensioenfonds kan uitrekenen hoeveel geld het NU op de balans moet hebben om aan zijn toekomstige uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen.

Een voorbeeld: stel je moet in het jaar 2050 1 miljard euro aan pensioenen uitkeren. Over hoeveel geld moet je dan nu beschikken? Om dat te kunnen berekenen, moet je aannames doen:

 • aannames voor de rente op je beleggingen in de toekomst
 • aannames voor de inflatie in de toekomst
 • uit de combinatie van deze twee ontstaat de rekenrente

En omdat aannames altijd risico's met zich meebrengen, moet je nog een zekerheidsfactor inbouwen. En zelfs dan ben je nooit helemaal zeker. Om het bedrag op basis van de aannames te kunnen berekenen heb je de contantmakingsfactor nodig. Als je uitgaat van een hoge rekenrente (bijvoorbeeld 15%), hoef je nu minder geld in kas te hebben dan wanneer je uitgaat van een lage rekenrente (bijvoorbeeld 5%).

Wat is de contantmakingsfactor? Bron wikipedia

De contante waarde (CW), actuele waarde (AW) of geactualiseerde waarde van een toekomstig bedrag aan geld over een tijdsperiode van t jaar en bij disconteringsvoet i (ook actualiseringsvoet genoemd), is het bedrag dat uitgezet tegen samengestelde interest bij een rentevoet gelijk aan de disconteringsvoet en continue rentebijschrijving na de periode van n jaren juist het gegeven bedrag oplevert. Eenvoudig geformuleerd; de huidige waarde van een bedrag waarover je pas na een bepaalde periode de beschikking hebt.

In plaats van terugrekenen op basis van de rentevoet kan men dat ook doen op basis van de inflatie; als iemand over een jaar een bedrag van 100 euro zal ontvangen, maar de inflatie zal gedurende dat jaar 4% bedragen, zal hij voor die 100 euro op dat moment minder kunnen kopen dan voor 100 euro die hij nu in zijn portemonnee heeft. Die 100 euro nu, is te vergelijken (qua koopkracht) met 104 euro over 1 jaar. Maar die 100 euro over een jaar is te vergelijken met 96,15 (100/1.04) euro nu. De CW van die 100 euro is dus 96,15 euro. Men zegt wel dat met die 96,15 euro het bedrag van "100 euro over een jaar" contant gemaakt is.

Contante-waardeberekeningen spelen een grote rol in de financiële wereld, bijvoorbeeld bij de beoordeling van de vermogenspositie van pensioenfondsen.

Wie is meneer Pieter Lakeman?

De heer Lakeman kwam in het nieuws Nederlander toen hij als curator van de DSB-bank optrad en uitspraken deed die de DSB-bank deden omkiepen. De heer Lakeman is financieel goed onderlegd en chroomt niet om de naakte waarheid te vertellen.

Is wat hij hier vertelt over de pensioenfondsen ook de naakte waarheid? De enige manier om tot een antwoord te komen, is zelf onderzoeken hoe de vork in de steel steekt. En dat is wat ik hier tracht te doen.

Wat bedoelt de heer Lakeman in de video "DNB maakt 500 miljard pensioenreserves onzichtbaar: Pieter Lakeman en Arno Wellens"?

Ondanks de economische crisis die startte in 2008, leverden de beleggingen van de pensioenfondsen een behoorlijk rendement op. De pensioenpot groeide lekker door. De zekerheid dat de pensioenfondsen in hun toekomstige betalingsverplichtingen kunnen voldoen, steeg. Als je het zo bekijkt, is er geen enkele aanleiding om te korten op pensioenen. Sterker nog: je zou extra uitbetaling kunnen doen aan pensioengerechtigden of je zou de pensioeninhoudingen op het loon van werknemers kunnen verminderen.

In plaats daarvan verlaagt de DNB de rekenrente en daarmee het te verwachten rendement van de pensioenfondsen. Dat is zoiets als het voorspellen van het weer: het onweert nu (crisis 2008 - 2013). Op lange termijn verwachten we nog veel meer onweer en daar bereiden we ons op voor. Maar feit is dat de pensioenfondsen tijdens het onweer, de crisis van 2008 -2013, prima rendeerden en dat er dus geen reden is om op basis van onweer de verwachtingen voor toekomstige rendementen te verlagen. Tenzij misschien: als de DNB beschikt over voorkennis! Als de DNB plannen maakt die de pensioenfondsen zullen dwingen tot lagere rendementen. De DNB gaat zelf onweer op de rendementen van de pensioenfondsen veroorzaken. Want dat is wat de heer Lakeman suggereert. En omdat de DNB onweer gaat veroorzaken op de rendementen van de pensioenfondsen, schrijven de DNB een lage rekenrente voor aan de pensioenfondsen.

De pensioenfondsen hoeven de rekenwijze van de DNB en dus de rekenrente van de DNB niet te volgen. Toch volgen ze braaf en zonder weerwoord en vervalsen ze zelfs hun balansen. Althans, dat is wat de heer Lakeman suggereert. Hoe zit dat?

En hoe zit het met de onafhankelijkheid van de pensioenfondsen?

 

Hoe zit dat met de dekkingsgraad?

https://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/Paginas/Blog/Alle-seinen-staan-op-rood!.aspx

http://verenoflood.nu/pensioenen-dnb-maakt-e500-miljard-reserves-onzichtbaar-pieter-lakeman-en-arno-wellens/

 

De nieuwe topman van pensioenfonds APG verdedigd de lage rekenrente

Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1158377/nieuwe-pensioentopman-rente-is-structureel-laag

De rente is structureel laag. Gerard van Olphen (verdiend 4x Balkenende-norm) vindt het, in tegenstelling tot zijn voorganger Dick Sluimers, terecht dat pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen op basis van de lage rente moeten berekenen. ‘Bij een hogere rekenrente van bijvoorbeeld 4% ben je weliswaar van de kortingen af, maar is het wel de vraag of er voldoende voor de jongeren overblijft. Die nemen dan een flinke hypotheek op de toekomst.’

renteontwikkeling

Moet de rekenrente omhoog of omlaag? Het is slechts een kwestie van mening!

Als de huidige pensioentopman Gerard van Olphen en zijn voorganger Dick Sluimers het niet met elkaar eens zijn over te juiste hoogte van de rekenrente, wie heeft dan gelijk? Gerard van Olphen koppelt de rekenrente aan de marktrente. Is dat terecht? De marktrente is inderdaad structureel dalend. Hoe zit het met de opbrengsten van de beleggingen van de pensioenfondsen? Zijn die ook structureel dalend? Als twee topmannen uiteenlopende meningen hebben, speelt subjectiviteit kennelijk een grote rol. Uiteindelijk is het de directeur van de DNB die beslist. Je kunt je afvragen: gaat het hier om een zuivere keuze op basis van overtuiging of om een politiek gemotiveerde keuze?

Hoe onafhankelijk zijn de pensioenfondsen van de regering en van de DNB?

DNB beslist over aanblijven directeur pensioenfonds 

Klaas Knot, directeur van de Nederlandse Bank (DNB) heeft zeggenschap over het al dan niet aanblijven van de directeuren van de pensioenfonden. De directeur van de DNB heeft daarmee indirecte invloed op het beleid van de pensioenfondsen. Lakeman beweert: de directeuren van de pensioenfondsen volgen daarom de wensen van Klaas Knot braaf op.

De DNB bepaalt de rekenrente, de pensioenfondsen hoeven de rekenwijze van de DNB niet te volgen. Maar...

 

Tot 2004 werd de rekenrente gekoppeld aan de te verwachten (lange termijn) opbrengst van de investeringen van het pensioenfonds. Een soort gemiddeld rendement dus. Men ging dan uit voorzorg een beetje onder het gemiddelde rendement zitten zodat de kans op tegenvallende resultaten op lange termijn werd geminimaliseerd.

Klaas Knot gaat uit van een lagere groeiverwachting voor de economie en adviseert daarom een lagere rekenrente. De pensioenfondsen gaan hierin mee. Maar de lagere groeiverwachting van de DNB is gebaseerd op de huidige crisis van dat moment en niet op het lange termijnrendement van de pensioenfondsen. Als de DNB geen advies zou afgeven over de rekenrente, zouden de pensioenfondsen een hogere rekenrente blijven aanhouden en zou er nu niet hoeven worden gekort op de pensioenen.

Lakeman in het kort:
Pensioenen en rekenrente.
Pensioenfondsen moeten vooruit kijken en moeten voorspellen of ze over genoeg reserves beschikken om toekomstige pensioenen te kunnen betalen.
De pensioenfondsen beheren grote hoeveelheden geld. Ze beleggen dat geld op een veilige manier opdat het optimaal groeit, zonder teveel risico te nemen. De pot met geld die ze beheren wordt belegd voor de lange termijn. Het overgrote merendeel van het pensioengeld dat in de pot zit, hoeft immers pas over lange termijn te worden uitbetaald. Gemiddeld levert dat een rendement van zo’n 14 á 15% per jaar op. Op die manier groeit de pot met geld jaarlijks harder dan wat er moet worden uitgekeerd aan pensioen.
Je hebt tijden van economische voorspoed. Dan leveren de beleggingen hoge rendementen op van bijvoorbeeld 20%. In tijden van economische tegenspoed ligt het rendement bijvoorbeeld op 10%. Gemiddeld kom je dan uit op 14 á 15%.
Perioden van economische tegenspoed zijn ingecalculeerd. Het is daarom niet nodig om meteen in te grijpen zodra de economie een tijdje tegen zit. Maar helaas, de politiek kan het niet laten zich te bemoeien met de pensioenfondsen en grijpt toch in.


Dat betekent dat je weinig kritiek hoort vanuit de pensioenfondsen op de krankzinnig lage rekenrente van de DNB. Maar het verschil loopt nu dusdanig de spuigaten uit dat er her en der in de wandelgangen van de pensioenfondsen toch de nodige kritiek te horen is op Klaas Knot en de DNB.
Er wordt nu veel geklaagd over de voortdurend nieuwe regels die de DNB voorschrijft. Met die regels beperkt de DNB de bewegingsvrijheid van een aantal kleinere minder afhankelijke pensioenfondsen. Die worden door de nieuwe regels gedwongen tot fusies met grotere pensioenfondsen.
De rekenrente is nu op 1,3% vastgesteld, terwijl de pensioenfondsen al jarenlang, ook gedurende de crisis die startte in 2008, gemiddeld 5 á 6% rendement maken. De huidige rekenrente is dus wel HEL voorzichtig. Hoe voorzichtig moet je zijn?
In 1993 is een toenmalige levensverzekering “Vie d’Or failliet gegaan door wanbeleid. Toen heeft het Haagse gerechtshof de Verzekeringskamer (later ‘Pensioenkamer’) veroordeeld tot schadevergoeding aan de polishouders. Dat heeft ertoe geleid dat de Pensioen- en verzekeringskamer onder curatele is gesteld van de DNB. Dat was officieel een fusie in 2004, maar in feite knecht je daarmee de Pensioenkamer. Daarna legde de DNB de bancaire normen opgelegd aan de Pensioenfondsen. De bancaire norm houdt in: een bank moet altijd aan haar verplichtingen kunnen voldoen. Maar bij pensioenfondsen is dat niet nodig. Pensioenfondsen werken immers met rendementen op lange termijn. Die hoeven morgen niet uit te kunnen keren, want wie vandaag Abraham ziet, is morgen nog lang niet pensioengerechtigd.
Voor Pensioenfondsen is het zuur als ze wegens tegenvallend rendement moeten korten op de uitkeringen van pensioenen. Maar nu is het zo dat ze moeten korten omdat ze verplicht worden om de strenge maatstaven uit een andere sector, de bancaire sector, te hanteren die eigenlijk niet van toepassing zijn op pensioenfondsen.
De pensioenfondsen beschikken nu over een gezamenlijk bedrag van netto 600 miljard euro. Dat blijkt echter niet uit de balansen, want de voorziening voor toekomstige uitkeringen is te hoog. Die voorziening is de laatste 10 jaar verdubbeld. Dat is gewoon apekool. Die balansen zijn onwaar.
De pensioenfondsbestuurders worden gedwongen om onware balansen op te stellen en te verspreiden. De heer Lakeman brengt de balansen in beeld:

Uit bovenstaande tabel, afkomstig van het CPB, kan het volgende worden afgeleid:
De gezamenlijke pensioenpot van alle pensioenfondsen samen, verdubbelde in de periode 2008 t/m 2018 (heden). Dus ondanks de crisis was het rendement van de beleggingen van de pensioenfondsen prima.
Maar toen verhoogde de DNB de ‘technische voorzieningen’ tot een hoogte van 2x de werkelijke waarde. Door de Technische Voorzieningen te verhogen verschafte de DNB zichzelf een middel om de toegenomen reserves ‘weg te rekenen’.
En wat zie je dan!?

Het balansoverschot volgens de rekenwijze van de DNB geeft een overschot aan van slechts 159686. Maar dat bedrag is zo laag omdat de post technische Reserves veel te hoog / valselijk op de balans wordt geplaatst. Zou je uitgaan van de werkelijke hoogte van de technische reserves, dan is het werkelijke balansoverschot 808367. Dit bedrag is 5x zo hoog!
En omdat het overschot volgens de rekenwijze van het DNB zo klein is, wordt er nu gekort op de pensioenen.
Het verschil tussen deze twee bedragen bedraagt: 648 Miljard euro. Wat is men van plan met deze 648 Miljard euro?
Hij komt in elk geval niet toe aan de huidige of aan de toekomstige pensioentrekkers, want de DNB en de pensioenfondsen beweren: dat geld is er niet. Lakeman suggereert dat geld uiteindelijk naar ‘Zuid-Europa’ zal gaan.
Als de beurs keldert, maken de pensioenfondsen verlies. Op dit moment lijken er veel luchtbubbels in de beursfondsen te zitten. Kijk naar beursfondsen als Google en Facebook. Het zich kunnen indekken tegen toekomstige beursverliezen zou dus een argument kunnen zijn waarom we nu moeten korten op de pensioenen.
Lakeman: dat mag wel zo zijn, maar dat vormt een drogreden om nu de balansen van de pensioenfondsen te vervalsen.
De rekenrente is gekoppeld aan de rente op risicovrije staatsleningen. Dat soort leningen brengen bijna niks op. Slechts een klein deel van de beleggingen van de pensioenfondsen (minder dan 25%) is daarin belegd.
De werkelijke oorzaak van de lage rente op risicovrije staatsleningen is meneer Dragi. Dat is beleid, dat is een keuze.
Dragi wordt gesteund door de ECB waarin de weke onderbuik van Europa een stemmenmeerderheid heeft. Dragi houdt die rente laag door enorme hoeveelheden staatsobligaties op te kopen. Indirect zijn het de diverse Centrale Banken die deze staatobligaties kopen. Dus ook de DNB is voor een bepaald percentage mede-eigenaar van deze staatsobligaties.
Dragi koopt de staatobligaties op onder het mom om de inflatie te verhogen. Maar in de afgelopen 7 jaren is de inflatie hiervan niet omhoog gegaan. Dus hier klopt niets van. De inflatie is zelfs verlaagd. Dragi liegt dus over de reden waarom hij de ECB zoveel staatsobligaties laat opkopen.
De werkelijke reden is: de Zuid-Europese landen zijn blut. Door de ECB veel staatsobligaties te laten opkopen. Op die manier kan Zuid-Europa goedkoop geld lenen, want als Zuid-Europa zijn staatsobligaties op de vrije markt zou verkopen, zou de waarde er van meteen instorten en zou Zuid-Europa een veel hogere rente moeten betalen.
Italië wordt dus gewoon gered door Dragi.
De Nederlandse staat is mede-eigenaar van 100den miljarden van deze kwetsbare staatsobligaties en loopt daarmee het grote gevaar veel geld te gaan verliezen.

Pensioenakkoord (2018)
Mensen met zware beroepen moeten eerder de AOW in kunnen gaan. Deze eis heeft de FNV laten vallen omdat minister Koolmees heeft beloofd om zich er sterk voor te maken dat er in de toekomst geen kortingen meer worden opgelegd. Maar ja, daar gaat Koolmees helemaal niet over.

Valdis Dombrovski
SBBS Sovereign Bond Backed Security:
What are SBBS? Bron: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/sovereign-bond-backed-securities-sbbs_en#what-are-sbbs
Sovereign bond-backed securities (SBBS) are securities backed by a diversified portfolio of euro area central government bonds. This is a new financial instrument which has been proposed as a solution to help banks diversify their sovereign exposures and further weaken the link with their home governments.

The so-called “doom loop” – whereby a bank’s deteriorating finances put pressure on the fiscal outlook of its home government and a Member State’s degrading public finances in turn weaken banks holding its bonds (which are typically the banks in its own jurisdiction) – proved a key vulnerability in the euro area debt crisis.

SBBS would help address this problem, as banks could use them to diversify their sovereign portfolios. SBBS would also help enhance risk sharing across investors and across borders. Furthermore, SBBS would not involve mutualisation of risks and losses among euro area countries. Only private investors would share risk and possible losses.

Volgens Lakeman vormen de SBBS een soort Goldman-Sachs-Griekenland constructie:
Veel zwakke obligaties en Zuid-europese aandelen worden als een verzameling waardepapieren aangeboden. Uiteindelijk worden de centrale Banken gedwongen om deze waardepapieren op te kopen. Dit zijn in de handel ongewilde waardepapieren omdat de rendementen erg laag zijn en omdat ze gefundeerd zijn op een failliete inboedel. Het kopen van die SBBS’en vormt dus verkapte staatssteun van Nederland aan zwakkere Europese landen.
Bondgenootschap, landen die elkaar steunen, dat lijkt mooi. Maar als Nederland veel aandelen in zwakke landen bezit, en die landen dreigen financieel om te vallen, dreigt voor Nederland een financiële strop. En om die strop te vermijden, zal er dan niets anders op zitten voor Nederland dan om nog eens de helpende hand toe te steken, waardoor Nederland zijn hoofd nog iets dieper in die strop moet steken. En dit scenario herhaalt zich.

Technische voorzieningen:
De technische voorzieningen bij een verzekeringsmaatschappij is het vermogen dat naar verwachting nodig is om alle lopende verzekeringsverplichtingen te kunnen dekken. Doorgaans vormen de technische voorzieningen verreweg de belangrijkste passiefpost op de balans van een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds.
Bij schadeverzekering wordt de post ook wel voorziening verzekeringsverplichtingen en bij levensverzekering wel de voorziening pensioenverplichtingen genoemd. Daarnaast wordt een kostenvoorziening gevormd ter dekking van de administratiekosten om de schades / pensioenen te kunnen afwikkelen.
De technische voorzieningen worden berekend op basis van veronderstellingen met betrekking tot de toekomst. Het gaat dan over bijvoorbeeld de beleggingsopbrengsten (rente, inflatie), de overlijdenskansen (vergrijzing, medische ontwikkeling), de schadefrequentie en de schadeomvang (met afhankelijk van het soort verzekering allerlei ontwikkelingen).
De technische voorzieningen moeten verder voldoende veilig of "prudent" worden vastgesteld, omdat verzekerden ervan uit moeten kunnen gaan dat hun rechten, die soms in de verre toekomst liggen, ook worden nagekomen. Dit staat ook in de wet, de Wet op het financieel toezicht.
Bron: wikipedia

 

 

 

 

 

 

Hits: 4426

Doel

Physicsexperiments.org wil docenten, TOA's en leerlingen natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten. Elk experiment, simpel of gecompliceerd, verdient aandacht.

Vind je mijn initiatief positief en heb je een suggesties? Graag!!! Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, voor verbeteringen en aanvullingen.

Je collega-TOA Lennart

 

VERANTWOORDING/DISCLAIMER:

Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid om veilig te werken en om risico's in te schatten. De maker van physicsexperiments kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op de website die kunnen leiden tot ongelukken.